Soma Belediyesi

Soma Belediyesi

Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 1-Sosyal Yardım İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 3-Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. Yangın ve doğal afet gibi konularda mağdur ailelerin tespitini yapmak, temel ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek\. Güvenli ve hızlı para yatırma ve çekme işlemleriyle rahat bir oyun deneyimi sağla. rokubet\. Vereceği kurslara ilişkin olarak çalışma ortamları hazırlamak, atölyeler kurmak. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikalarının amacı; Kurum çalışanlarının, sistemlerinin, bilgi ve varlıklarının; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bakımından yapılması, uyulması gereken iş kurallarını hedeflemek ve bu hedefler kapsamında iş sürekliliğini sağlamaktır. Siber olay müdahale akışı içinde suç unsuruna rastlanması halinde savcılık, kolluk makamı vb. L)Belediye    hizmetlerinde;    hesap    verebilirlik    ilkesine    uygun    hareket    etmek.

Yürürlük MADDE–9 –1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. AmaçMadde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Her türlü teknik ve idari işleri kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde hakkaniyet ve eşitlik içinde Müdürlüğü sevk ve idare eder. Ast kademelere görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yapılmasını sağlar.

Zamanda ilgili birim ve kuruluşlara gönderir ve sonuçlarını yakından izler. Birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade edilir. Saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan bir yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ edilir. Düzeltilmesi gereken işlemler hakkında esas itibariyle dört nüsha olarak düzenlenir. MADDE 51- (1) Müfettişlerin teftişleri sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır. (3) Teftiş defteri sadece müfettişler ve diğer denetim elemanları tarafından kullanılır.

MADDE 9-(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, yasal mevzuat çerçevesinde, verilen görev içerisinde, Soma Belediyesinin hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE 14- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE 14 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Kira artışları, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara sözleşmedeki kira artış oranlarına göre yapılarak tebliğ edilir ve mukavele yenilenir. Kiralanan yerler çalışma ruhsatı açısından denetlenir ve uygun olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler başlatılır. Kiralanan yerlerde kira kontratında ve şartnamede belirtilen hususlar tespit edildiğinde veya tahliyesine sebep olacak hallerde, konu başkanlığa arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için konu Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilir. G)Müdürlükçe kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerin getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında ekip başlarına, şefine karşı sorumludur. I)Müdürlükçe kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında şefine karşı sorumludur. A)Müdürlüğün, Başkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan imar planlarında yapılması öngörülen park, yeşil alan, sportif (fitness) alan, rekreasyon alanı, refüj vb. Gibi yerlerin etüt ve projelerini çizmek yapmak ve bunlara ait ihaleli ve ihalesiz dosyaları tanzim etmek, ilgili birimler ile işbirliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların plan tatbikatlarını yerinde yürütmek ve kontrol etmek asli görevidir.

(3)Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. (2) Şef  Müdürlük  görevlerinin  yerine  getirilmesi  için  personele  iş  bölüşümü yapmak ekip çalışmasını desteklemeye ve güçlendirmeye yetkilidir. (2) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermekle görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedi sayılır ve hesaplarını muhasebe yetkilisine vermekle sorumludur. (2) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Belediyenin bütçe teklifi Müdürlük tarafından hazırlanır. Birimlerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile İdarenin stratejik planı ve yerel ihtiyaçlar ile ilgili mevzuat dikkate alınır. 1-Müdürlüğe gelen Fiziki veya Elektronik evrakın önce kaydı yapılır. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. 1-Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.2- Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.3-Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 12- Başkan yardımcısı veya Başkan tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Başkan yardımcısı veya Başkana bildirir. 4- Personelin izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb.

Bunların ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanması, basılı ve yayımlanacak eser haline getirilmesi için gerekli girişim ve tedbirler alınır. Başkanlıkça bu araştırmalar için müfettişler teşvik edilir, gerekli destek ve kolaylıklar sağlanır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı usul ve esaslar Kurul Müdürlüğünün hazırlayıp Başkanın onaylayacağı yönergeyle belirlenir. Raporun bir nüshası Kurul Müdürlüğü arşivinde bir nüshası da müfettişin özel arşivinde muhafaza edilir. (2)Genel teftiş, birimlerin denetimi, yürürlükteki mevzuat, Teftiş Rehberi ile Başkanlık genelge ve emirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Ç)Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerinin tahakkuka ait işlemlerini yürütmek. Kapatılıp mühürlendikten sonra tutanakla birlikte sınav kurul başkanına teslim edilir. (3) Kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adayların yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. A) Sorumluluk alanına giren alanlarda ve denetim öncesi ve sonrasında görevleriyle ilgili edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

MADDE 6-Müdürlük Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır. (4)Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından ilgili birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur. (7)Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. (5)Müdürlükte çalışan tüm personel yürürlükteki bulunan ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler. (c) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak. Mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir. Durumlarında, yerine bir başkasınıngörevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. (d)Soma Belediyesi’nin görev alanı ve yetkisi kapsamındaki yerlerin elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

  • I)Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili, personel, araç-gereç ve sevkiyatı ile işin kontrolünü yapmak ve iş ile ilgili her türlü bilgiyi üst yönetime vermek.
  • 11-Yardım dağıtımı ve organizasyonlarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
  • A) Meclis kararları ve üst yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak ve stratejik planlardaki hedeflere ulaşmak.
  • (5)Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır.

J) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. Bu yönetmelik hükümleri Soma Belediye Meclisi’nce kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (3)Şef, büronun yönetiminden ve düzenli çalışmasından, Kurul Müdürüne karşı sorumludur. Büroda görevli tüm personel yaptıkları işlerden dolayı mesul olup görevleri icabı edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Defter, evrak, rapor ve benzeri belgeleri Kurul Müdürünün izni olmadan hiçbir makama ve şahsa gösteremezler ve veremezler. MADDE 37- (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınav programında, aşağıda esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve uygulama ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır.

Gelen –giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür. 10.Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur. MADDE 20 – (1) Emlak ve İstimlak Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. MADDE (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. (10) Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmek. (6)  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının verecekleri görevleri yerine getirmek. MADDE 22- (1) Mevcut mevzuat ve alışılmış usul ve esaslar dikkate alınarak görevin iyi bir şekilde yürütülmesine çalışılır. E)Bahçe çalışmalarını mevsiminde yapmak, ehliyet gerektirmeyen diğer işleri yürütmek. C)Çiçek ve bitkilerde hastalık olup olmadığını periyodik olarak kontrol edip gerekli tedbirleri almak. B)Gelen ve giden evrakları usulüne göre elektronik evrak kayıt sistemine işlemek, fiziki dosya ve evrakların muhafazasını sağlamak, büro demirbaşlarını zarar vermeden kullanmak ve korumak. Ğ)Bahçe çalışmalarını mevsiminde yapmak, ehliyet gerektirmeyen diğer işleri yürütmek.